Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Biz kimiz?

Web site adresimiz; http://avukatimburada.com.

AVUKATIMBURADA.COM
Av. Yunus PEKTAŞ – Av. Murat ÇABUK – Av. Fatma YAŞAR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Şirket politikalarımız gereği kişisel verilerinizin güvenliği konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, http://avukatimburada.com/ adresli web sitemizin kullanım koşulları konusunda; Web Sitesi’ne bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderdiği ya da sağladığına bakılmaksızın, Web Sitesi’ni ziyaret eden gerçek kişi, tüzel kişiliği haiz ve/veya kurum ile kuruluş niteliğindeki Web Sitesi kullanıcılarını bilgilendirmek suretiyle ilke olarak Kullanıcı’ya ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı amaçlamaktayız.

1)   Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AVUKATIMBURADA.COM tarafından hazırlanmıştır. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin, söz konusu kanun ve tebliğe uygun korunması ve kullanımı birinci önceliğimizdir. AVUKATIMBURADA.COM tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

2)   Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz;

 • AVUKATIMBURADA.COM’un ve AVUKATIMBURADA.COM ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
 • AVUKATIMBURADA.COM İnsan Kaynaklarına ilişkin faaliyetlerin icrası/takibi;
 • AVUKATIMBURADA.COM’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hizmetlerin tanıtımı ve bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi,

maksatlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, amaçla bağlantılı; sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenecektir.

3)   Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

AVUKATIMBURADA.COM, KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı ile AVUKATIMBURADA.COM arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, AVUKATIMBURADA.COM’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerinizi, size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek için hizmetlerinden yararlandığımız işbirliği içinde olduğumuz taraflarla, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle paylaşabiliriz.

Yukarıda sayılan bu taraflar kişisel verilerinizi, KVKK’nın 9. maddesinde sayılan kişisel verilerin yurt dışına aktarılması şartlarını sağlamak kaydıyla, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabilecektir.

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, AVUKATIMBURADA.COM nezdinde yer alan veri tabanında KVKK’nın 12. maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

4)   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

AVUKATIMBURADA.COM, Web Sitesi üzerinde, Kullanıcı’ların arzusuna bağlı olarak Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini, Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve KVKK ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda AVUKATIMBURADA.COM ile paylaşabileceği verilerin işbu Politika’da belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

5) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

AVUKATIMBURADA.COM, kişisel verileri sadece KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

6) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

AVUKATIMBURADA.COM, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

AVUKATIMBURADA.COM’ un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, AVUKATIMBURADA.COM bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

7) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle AVUKATIMBURADA.COM’a iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ve KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.

KVVK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:

AVUKATIMBURADA.COM

Şazi Mah. Eski Hükümet Meydanı No: 2 Kat : 3 03300 Bolvadin – AFYONKARAHİSAR

8) Çerez (Cookie)

İnternet üzerinde Web Sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, genel olarak web sayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına imkân sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla toplu verileri toplamasına ve derlemesine imkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Web Sitesi’nde kullanılan çerezler Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini saklamamakta ve ifşa etmemektedir. Ayrıca, çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için de kullanılmamaktadır. AVUKATIMBURADA.COM, çerezler aracılığıyla Web Sitesi’nin kullanışlılığını ve etkinliğini arttırmak için Web Sitesi’nin kullanım şekillerini izlemektedir. Çerezler vasıtası ile elde edilen bilgiler üçüncü şahıslara satılmayacak ve/veya paylaşılmayacaktır. Kullanıcı, kullanmakta olduğu internet tarayıcısında gerekli ayarları yaparak daha önceden yüklenmiş çerezleri silebilir, ileride yüklenecek çerezleri engelleyebilir ya da çerezlerin yüklenmeleri esnasında tarayıcının Kullanıcı’yı uyarmasını sağlayabilir. Ancak, söz konusu çerezlerin Web Sitesi’nin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.

9) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Politika’da belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın 7. maddesinin 1. Fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 82. madde ve Türk Ceza Kanunu 138. maddeye göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.