İdare ve Vergi Hukuku

 • Tam yargı davaları
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
 • İdari para cezaları ile ilgili davalar
 • İptal davaları
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davaları
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
 • İmar hukukuna ilişkin davalar
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar
 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları
 • Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları
 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları
 • Disiplin cezalarının iptali davaları
 • İdari dilekçelerin denetlenmesi
 • İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması
 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
 • Kamu ihalelerine katılım
 • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler hakkında davalar
 • Vergi Dairelerince tesis edilen para cezaları hakkında davalar
 • Vergi suç ve cezaları ile ilgili davalar
 • Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyaı, Gümrük Cezaları ile ilgili davalar
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma, indirim, düzeltme yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık
 • Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü