Gayrimenkul ve Kira Hukuku

GAYRİMENKUL -KİRA HUKUKU

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi, tapuya şerh edilmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Kentsel dönüşüm kapsamından kaynaklanan davalar
 • İmar planının iptali ve değiştirilmesinden kaynaklanan davalar
 • Mülkiyetin tespiti davaları
 • Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kadastro davaları
 • Kiralananın tahliyesi davaları
 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kira değer tespiti davaları
 • Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinimleri
 • İpoteğe ilişkin davalar
 • İntifa ve geçit hakkından kaynaklanan davalar
 • Tahliye davaları
 • Kira tespit davaları
 • Temerrüt sebebi ile tahliye davaları
 • Feshi ihbar sebebi ile tahliye davaları
 • Süre bitim sebebi ile tahliye davaları
 • Yazılı taahhüt sebebi ile tahliye davaları
 • Konut ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları
 • İşyeri ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları
 • İki haklı ihtar sebebi ile tahliye davaları
 • Kiracının iflası sebebi ile tahliye davaları
 • Kiralananın temliki halinde tahliye davaları
 • Tahliye edilen mecurda hasar tespiti davaları
 • Kiracının ölümü sebebiyle akdin feshi davaları
 • Akde aykırılık sebebi ile fesih ve tahliye davaları
 • Yeniden inşa veya imar sebebi ile tahliye davaları
 • Mühim sebeplerden dolayı akdin feshi ve tahliye davaları