BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

         Türk Medeni Kanununda boşanma genel ve özel sebepler olarak iki başlık halinde düzenlenmiştir.

         Boşanma davası sonunda taraflar hakkında boşanma kararı verilebilmesi için, boşanmak isteyen tarafın bu sayılan sebeplerin varlığını kanıtlaması elzemdir.

         Buna göre;

         Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan özel boşanma sebepleri şunlardır;

  • Zina (TMK madde 161)
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya onur kırıcı davranış (TMK madde 162)
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK madde 163)
  • Terk (TMK madde 164)
  • Akıl Hastalığı (TMK madde 165)

Bu sebeplerin varlığı halinde bu durumları ispatlaması halinde mahkeme boşanma kararı verebilir.

Ancak;

Genel boşanma sebebine dayanılmış ise, taraflardan birinin karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlaması zorunludur.

Türk Medeni Kanunu 166. Madde; Evlilik birliğinin sarsılması başlığını taşımaktadır.

Madde 166 – Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Genel boşanma sebebine dayanılarak açılacak boşanma davalarında; hangi davranışın evlilik birliğinin temelden sarsacak nitelikte yahut taraflardan birisi için ortak hayatı çekilmez hale getirecek nitelikte olduğu hususunda uzman görüşü almanız yararlı olacaktır. Zira hangi davranışların bu vasıfta değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, yerleşik içtihatları da takip eden avukatların uzmanlık alanına girmektedir. Hak kaybına uğramamak adına, böyle bir sorununuz varsa avukatınıza danışmanızı öneririz.

ÖNEMLİ NOT: Bu bilgiler, bilgilendirme amaçlı olup, yazıldığı andaki güncel mevzuata göre hazırlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için, hak kayıplarına meydan vermemek adına bu konuda uzman avukatlara danışmanız elzemdir.